Alkoholizam, narkomanija i „ZAVISNIČKA LIČNOST“

Usled korišćenja i efekata psihoaktivnih supstanci (PAS), osobe doživaljavaju tranformaciju ličnosti (karakteristična zavisnička ličnost). U novoformiranoj zavisničkoj ličnosti postoje elementi neodgovornosti, egocentričnosti, bezosećajnosti, nepoštovanje socijalnih normi. Ponašanje zavisnika zasniva se na  „principu zadovoljstva“, umesto „principa realnosti“. Voljna aktivnost je ozbiljno narušena. Zavisnik nema realne ciljeve, a još manje snage da realizuje svoje irealne ciljeve. NAPOMENA Promene karaktera, ličnosti i problemi …

Terapija poezijom („poezija-terapija“) I DEO

Na  produžnim rehabilitacionim grupama mladih zavisnika godinama unazad veoma uspešno primenjujem i ovaj oblik terapije koji se pokazao kao bitan faktor u bržem „ozdravljenju“ emocija i povećanju emocionalne inteligencije, a samim tim i kvalitetnijem očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Šta je „terapija poezijom“? Pesme nas podstiču. da putem energije u rečima, ritmu glasa i osećanjima unutar nas koje one produkuju,  …

DEFINICIJE, TIPOVI I RAZVOJ ALKOHOLIZMA (PPT)

Šta je alkohol? Dejstvo alkohola, Alkoholemija, AlkoholPSIHOAKTIVNE SUPSTANCEDefinicije AlkoholizamPodela prema načinu nastanka i razvoja alkoholizma:Druga starija podela koja se ređe koristi:Tipologija po JellinekuStandardno pićeRizično pijenje alkohola u različitim populacionim grupamaDefinisani obrasci pijenja alkoholaPretoksikomanska faza alkoholizmaToksikomanska faza alkoholizma

Epidemiologija, skrining i dijagnostika alkoholizma kod žena

Epidemiologija, Alkohol i trudnoća, Faktori rizika za nastanak alkoholizma kod žena, Skrining alkoholizma, Skrining se koristi za ranu identifikaciju rizičnog i štetnog pijenja, kao i zavisnosti od alkohola, Test za identifikaciju alkoholom uzrokovanih poremećaja (AUDIT), T-ACE, Definicija obrazaca rizičnog pijenja i alkoholizma, Dijagnoza alkoholizma kod žena, MKB – 10,  Način dolaska, Alkoholna anamneza, Laboratorijski testovi ukratko kroz PowerPoint prezentaciju. Epidemiologija, …

ZDRAVSTVENE POSLEDICE ZBOG UZIMANJA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Bolesti zavisnosti su bolest mozga! Ali uzimanje psihoaktivnih supstanci odražava se na celokupan organizam sa sledstvenim posledicama.  HIV, HEPATITIS B,C I DRUGE INFEKTIVNE BOLESTI Zloupotreba supstanci ne dovodi samo do pada imunog sistema (čime je organizam podložniji raznim infekcijama) već je povezana i sa visokorizičnim ponašanjem kao što je korišćenje „zajedničke igle“, seksulani odnosi bez zaštite… Takvo visoko rizično ponašanje …

PODELA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

 DROGE  I  ALKOHOL OZNAČAVAMO POJMOM  PSIHOAKTIVNE  SUPSTANCE (PAS)! Psihoaktivne supstance (PAS) su hemijske supstance koje kada se unesu u organizam (a mogu se uneti na različite načine) menjaju telesne i psihičke funkcije kod čoveka i izazivaju psihičku i/ili telesnu (fizičku) zavisnost. Pod psihoaktivnim supstancama podrazumevamo: alkohol, marihuanu, heroin, amfetamin,  kokain, ekstazi, opijum,  metadon, organske rastvarače, lepila, benzin, neke boje i …

KAKO MOTIVISATI ZAVISNIKA DA SE LEČI (ALKOHOLIZAM, NARKOMANIJA, KOCKANJE, INTERNET, VIDEO IGRE)?

Bolesti zavisnosti su bolesti koje se uspešno leče. Kao i kod drugih bolesti, što se tretman započne ranije lečenje je efikasnije. Lečenje zavisnika nije moguće ukoliko oni sami  ne pokažu da HOĆE da se leče! Početna motivacija za ulazak u lečenje sastoji se uglavnom od nekog spoljašnjeg pritiska koji dolazi iz nekoliko pravaca: Porodica kao glavni motivacioni faktor Nemoguće je …

VODIČ ZA RODITELJE – psihoaktivne supstance (PAS)

Biti roditelj nije lako – kao što ni odrastanje nije uvek lako. Ima mnogo konfliktnih situacija u životu deteta. Deca imaju potrebu da budu nezavisni, da sami donose svoje odluke, i da budu poštovani i voljeni. Važno je da se roditelji upoznaju sa problemima svog deteta, konfliktnim situacijama u okviru porodice – što može da bude i razlog za eksperimentisanje …

ALKOHOL I DROGE: PREVENCIJA JE NAJBOLJA STRATEGIJA

  Zašto je adolescencija kritičan  period? Rani početak uzimanja PAS povećava rizik od brzog i ozbiljnog razvijanja bolesti zavisnosti. Supstance menjaju biohemijske procese u mozgu, i utiču na rad svihvažnih organa u telu  – i osim zavisnosti mogu se razviti i druge ozbiljne posledice. Povećan rizik od uzimanja PAS je naročito izražen tokom vremena životne tranzicije kao što je promena …

ZNAČAJ PRIMARNE PORODICE U REHABILITACIONOJ FAZI LEČENJA MLADIH ZAVISNIKA OD PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

U radu rehabilitacione grupe uključuju se i drugi  članovi porodice (cela porodica). Posmatrajući primarnu porodicu – sagledavamo je u celini bračni subsistem kao i sibling subsistem. Prema Ackermanu  funkcije moderne porodice su: obezbeđivanje materijalnih potreba i hrane emocionalnih veza i porodičnih odnosa, razvijanje ličnog identiteta oblikovanje seksualnih uloga, socijalna integracija i individualna kreativnost i inicijativa [1]. Po Steingglassu “alkoholičarska porodica …