Alkoholizam, narkomanija i „ZAVISNIČKA LIČNOST“

Usled korišćenja i efekata psihoaktivnih supstanci (PAS), osobe doživaljavaju tranformaciju ličnosti (karakteristična zavisnička ličnost). U novoformiranoj zavisničkoj ličnosti postoje elementi neodgovornosti, egocentričnosti, bezosećajnosti, nepoštovanje socijalnih normi. Ponašanje zavisnika zasniva se na  „principu zadovoljstva“, umesto „principa realnosti“. Voljna aktivnost je ozbiljno narušena. Zavisnik nema realne ciljeve, a još manje snage da Прочитај више…

Terapija poezijom („poezija-terapija“) I DEO

Na  produžnim rehabilitacionim grupama mladih zavisnika godinama unazad veoma uspešno primenjujem i ovaj oblik terapije koji se pokazao kao bitan faktor u bržem „ozdravljenju“ emocija i povećanju emocionalne inteligencije, a samim tim i kvalitetnijem očuvanju i unapređenju mentalnog zdravlja. Šta je „terapija poezijom“? Pesme nas podstiču. da putem energije u Прочитај више…

DEFINICIJE, TIPOVI I RAZVOJ ALKOHOLIZMA (PPT)

Šta je alkohol? Dejstvo alkohola, Alkoholemija, AlkoholPSIHOAKTIVNE SUPSTANCEDefinicije AlkoholizamPodela prema načinu nastanka i razvoja alkoholizma:Druga starija podela koja se ređe koristi:Tipologija po JellinekuStandardno pićeRizično pijenje alkohola u različitim populacionim grupamaDefinisani obrasci pijenja alkoholaPretoksikomanska faza alkoholizmaToksikomanska faza alkoholizma

Epidemiologija, skrining i dijagnostika alkoholizma kod žena

Epidemiologija, Alkohol i trudnoća, Faktori rizika za nastanak alkoholizma kod žena, Skrining alkoholizma, Skrining se koristi za ranu identifikaciju rizičnog i štetnog pijenja, kao i zavisnosti od alkohola, Test za identifikaciju alkoholom uzrokovanih poremećaja (AUDIT), T-ACE, Definicija obrazaca rizičnog pijenja i alkoholizma, Dijagnoza alkoholizma kod žena, MKB – 10,  Način Прочитај више…

ZDRAVSTVENE POSLEDICE ZBOG UZIMANJA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

Bolesti zavisnosti su bolest mozga! Ali uzimanje psihoaktivnih supstanci odražava se na celokupan organizam sa sledstvenim posledicama.  HIV, HEPATITIS B,C I DRUGE INFEKTIVNE BOLESTI Zloupotreba supstanci ne dovodi samo do pada imunog sistema (čime je organizam podložniji raznim infekcijama) već je povezana i sa visokorizičnim ponašanjem kao što je korišćenje Прочитај више…

PODELA PSIHOAKTIVNIH SUPSTANCI

 DROGE  I  ALKOHOL OZNAČAVAMO POJMOM  PSIHOAKTIVNE  SUPSTANCE (PAS)! Psihoaktivne supstance (PAS) su hemijske supstance koje kada se unesu u organizam (a mogu se uneti na različite načine) menjaju telesne i psihičke funkcije kod čoveka i izazivaju psihičku i/ili telesnu (fizičku) zavisnost. Pod psihoaktivnim supstancama podrazumevamo: alkohol, marihuanu, heroin, amfetamin,  kokain, Прочитај више…