Lažetić G, Svetozarević S, Mladenović I. Povezanost „zavisnosti  od interneta/video igrica“ i agresivnog ponašanja u adolescenciji U : Destruktivnost i autodestruktivnost mladih (urednik Ćurčić V.). Beograd:  „Žarko Albulj“; 2010.
U novije vreme se sve više postavlja u fokus interesovanja  prisustvo „zavisnosti od interneta/video igrica“ u populaciji adolescenata i  njihovo agresivno ponašanje kao posledica zavisnosti.
Postulirana priroda „zavisnosti od interneta/video igrica“ u dostupnoj literaturi, odnosno izjednačavanje sa ostalim formama zavisnosti uključuje i poremećaj impulsa kao bitnu komponentu problema koji doživljavaju (1). To bi značilo da i kod zavisnika od „interneta/video igrica“ možemo da očekujemo značajna oštećenja socijalnog funkcionisanja, uključujući i agresivno  ponašanje.

CILJ I METOD
Napravili smo analizu agresivnog ponašanja u dve grupe – jedne „zavisnika od interneta/video igrica“ i druge grupe alkoholičara, kako bi se pokazalo da iako još uvek nije uvršćen u zvanične dijagnostičke klasifikacije mentalnih oboljenja, „zavisnost od interneta/video igrica“  i posledice koje mogu nastati su stvarne i da „zavisnost od interneta/video igrica“ po patologiji ponašanja stoji rame uz rame sa drugim bolestima zavisnosti.
U ispitivanju su korišćeni sledeći instrumenti: Vekslerov individualni test inteligencije (VITI), Milonov klinički multiaksijalni inventar (MCMI-III), Upitnik odbrambenih stilova ličnosti (DSQ-40), Upitnik za procenu ličnosti baziran na Petofaktorskom modelu ličnosti (NEO PI R), Istorija bolesti, intervju, kriterijumi za određivanje »zavisnsoti od interneta/video igrica« – modifikaovani kriterijumi za patološko kockanje (2)
REZULTATI
U grupi zavisnika od alkohola 70%  pacijenata je imalo podatak o nekom vidu nasilničkog ponašanja u prošlosti. Od toga sudski sankcionisanih je bilo  33% usled narušavanja javnog reda i mira, 16.5% usled teškog krivičnog dela, 49,5% usled porodičnih sukoba.
U grupi zavisnika od interneta 80% je imalo višestruke verbalne sukobe sa okruženjem. 25% ispitanika je imalo fizičke sukobe u porodici u situacijama kada su članovi porodice pokušavali da im ograniče vreme provedeno za kompjuterom. Ta stanja ovi mladi ljudi opisuju kao nešto „van njihove kontrole“ i vrlo često daju navode kako se ne sećaju šta se sa njima dešavalo. Roditelji takve situacije opisuju kao veoma dramatične i koje su se povremeno završavale i – demoliranjem prostorija.
U grupi adolescenata sa problemima zavisnosti od interneta u većoj meri zastupljeni su poremećaji ličnosti pasivno-izbegavajućeg stila adaptacije  (shizoidni, zavisni, pasivno-agresivni), kao i oni koje odlikuje dublja strukturalna patologija ličnosti (shizotipalni i granični). Zavisnici od alkohola pokazuju tendencu ka većem stepenu antisocijalnih, agresivnih i sadističkih stremljenja. Pasivna agresija je u većoj meri prisutna u uzorku „zavisnika od interneta/video  igrica“.  Zavisnike od alkohola u nešto većoj meri odlikuje emocionalna diskontrola. Međutim, navedene razlike ne dostižu nivo statističke značajnosti.
ZAKLJUČAK
Sličnost između zavisnosti od supstance, i  “zavisnost od interneta” ogleda se u tome da i jedno i drugo prouzrokuje žudnju, povećavaju toleranciju, izazivaju apstinencijalni sindrom i imaju visok potencijal ka recidivu, javljaju se psihička oštećenja i posledice na porodičnom, socijalnom, profesionalnom planu (3). Destruktivnost je, kao i autodestruktivnost bitna odrednica funkcionisanja „zavisnika od interneta/video igrica“. Takav tip podataka približava ovu formu zavisnosti prostoru adiktologije i vodi legitimiziranju njenog tretmana u svim modalitetima.
referenca:
Lažetić G, Svetozarević S, Mladenović I. Povezanost „zavisnosti  od interneta/video igrica“ i agresivnog ponašanja u adolescenciji U : Destruktivnost i autodestruktivnost mladih (urednik Ćurčić V.). Beogrd:  „Žarko Albulj“; 2010.