Termini koji se koriste:

  •     kockanje
  •     patološko kockanje
  •     zavisnost od kockanja
  •     kompulsivno kockanje

Sa brzim širenjem legalizovanog kockanja, kao što su kockarnice, lutrije, i on-line kockanje, „kockarsko ponašanje” je u porastu. Zavisnost od kockanja je poremećaj koji je brzo dosegao ozbiljne razmere, a sve učestalije pojavljivanje osoba sa problemom zavisnosti od kockanja dovelo je do toga da je od 1980. godine ova bolest uvršćena u Međunarodnu klasifikaciju bolesti (ICD – 10) pod imenom patološko kockanje. 


 

                U Međunarodnoj klasifikaciji bolesti ICD-10 (koja je obavezna i u našoj zemlji), problem sa kockanjem svrstan je u poglavlje „Poremećaji navika i kontrole impulsa“, pod nazivom patološko kockanje (F63.0). U istoj dijagnostičkoj kategoriji i pod istim imenom ovaj poremećaj vođen je i u američkoj klasifikaciji DSM, sve do prošle godine kada je napravljen revolucionarni pomak i ovaj poremećaj u DSM-V postaje  prva bihejvioralna bolest zavisnosti pod imenom zavisnost od kockanja. Pravno gledano mi smo u obavezi da i dalje u svakodnevnom radu koristimo termin – patološko kockanje ( i dijagnostičke kriterijume ICD-10), međutim snaga argumenta u DSM-V i neminovnost promene zastarelog ICD -10, daje nam za pravo da već u ovom trenutku govorimo i u našoj zemlji o novoj bolesti zavisnosti – zavisnost od kockanja.
Poremećaji navika i kontrole impulsa spadaju u specifične poremećaje ponašanja koji se karakterišu ponavljanim postupcima koji nemaju jasnu racionalnu motivaciju (patološko ponašanje je povezano sa impulsima koje osoba ne može da kontroliše). 
Patološko kockanje je bolest gde se osoba ne može odupreti impulsima za kockanjem, što dovodi do ozbiljnih zdravstvenih, porodičnih, socijalnih i profesionalnih posledica. 
                Znači: zavisnost od kockanja  nije samo gubitak novca, već bolest koja utiče  na sve sfere života osobe

  • ometa rad, školu ili druge profesionalne aktivnost
  • dovodi do emocionalnih ili drugih psihičkih problema
  • uzrokuje finansijske probleme
  • šteti porodiciilidrugim socijalnim odnosima

Šta je normalno kockanje

               
                Pod normalnim kockanjem, podrazumevamo društveno prihvatljivo  kockanje. Osoba koja normalno kocka može da ograniči svoje gubitke i “zaustavi se dok još dobija“. Ona je više motivisana željom za razonodom – zabavom, a manje zadovoljenjima konfliktnih potreba.
Категорије: Zavisnost od kockanja