Goran Lažetić, Ivica Mladenović.  
ALKOHOLIZAM: programsko lečenje u hospitalnim uslovima
Autori, Beograd, 2016.  
ISBN 978-86-908323-1-6
Iz Sadržaja

 PREDGOVOR    5


PROGRAM LEČENJA    7
TRETMAN NA KLINICI ZA BOLESTI ZAVISNOSTI IMZ    8
TERAPIJSKI MODALITETI U PROGRAMU LEČENJA NA KLINIČKOM ODELJENJU    9
EDUKACIJA PACIJENATA    9
TERAPIJSKA ZAJEDNICA    9
VELIKA TERAPIJSKA GRUPA    10
RADNO-OKUPACIONA TERAPIJA    10
KLJUČNE TAČKE U PROGRAMU    11

I  EDUKACIJA    13
1. KUĆNI RED NA ODELJENJU    14
2. ŠTA JE TO ALKOHOL?    17
3. ŠTA JE ALKOHOLIZAM?    18
4. PRAVILA USPEŠNE APSTINENCIJE    19
5. KRIZE I KORACI U RAZREŠAVANJU KRIZA    23
6. “TETIDIS”    27

II   EDUKACIJA    30
1. DA LI JE ALKOHOL ŠTETAN?    31
2. POSLEDICE ALKOHOLIZMA    31
Telesne posledice    32
DUŠEVNE (PSIHIČKE) POSLEDICE    36
PROFESIONALNE POSLEDICE    39
SOCIJALNE POSLEDICE    39
3. TIPOVI ALKOHOLIZMA    40

III   EDUKACIJA    44
1. RAZVOJ ALKOHOLIZMA    45
2. PORODIČNE POSLEDICE    48
3. ALKOHOLIČARSKO PONAŠANJE    50

IV   EDUKACIJA    56
1. CILJEVI LEČENJA    57
2. SOCIOTERAPIJSKI KLUB    59

DODATAK    60
MITOVI I ZABLUDE O ALKOHOLU    61
NAJČEŠĆE GREŠKE PACIJENTA I PORODICE TOKOM LEČENJA    63
TERAPIJSKI VIKEND    64
VELIKO PREDSTAVLJANJE    65
REZIME LEČENJA    69
DUŽNOSTI DEŽURNOG PACIJENTA NA ODELJENJU    70
DUŽNOST POMOĆNIKA DEŽURNOG PACIJENTA    71
IZVEŠTAJ DEŽURNOG PACIJENTA    72
POSEBNI TERAPIJSKI ZADACI    73
ANALIZA “RECIDIVA U PONAŠANJU”    73
ANALIZA KRIZE    73

REČNIK POJMOVA    74
LITERATURA    75
SADRŽAJ    76
AUTORI    78
Категорије: Alkoholizam