„KO SI, GDE ŽIVIŠ I ŠTA RADIŠ“

FAKTORI RIZIKA I ZAŠTITNI  FAKTORI

Faktori koji su istraživanjima definisani kao faktori koji utiču na  razvijanje zavisnosti nazvani su faktori rizika, za razliku od faktora koji smanjuju potencijal za razvijanje zavisnosti i koji se zovu zaštitni faktori.
Faktori rizika i zaštitni faktori mogu se podeliti u pet oblasti:
1. Individualni
2. Porodični
3. Vršnjačka grupa
4. Škola
5. Zajednica

1. INDIVIDUALNI

Mada ne postoje indikacije da postoji neko specifično duševno obolenje koje je „okidač“ za zloupotrebu supstanci, osobe sa duševnim obolenjima češće koriste psihoaktivne supstance od zdravih osoba. Pored toga, korišćenje supstanci pogoršava bilo koje duševno obolenje koje je prisutno i pre uzimanja supstanci. Emocije u vezi sa životnim problemima i osetljivost, stresne situacije kao što je na primer smrt roditelja, ozbiljne nezgode, ratna stanja, mogu uzrokovati da mlada osoba počne sa zloupotrebom supstanci kao put za olakšavanje bola ili da pomogne sebi da lakše podnese neke promene u životu.

FAKTORI  RIZIKA

          nisko samopoštovanje i snižena lična očekivanja
          previsoka očekivanja, a slab kapacitet za ispunjenje očekivanog
          stres, osećanje beznadežnosti, depresivnost
          pozitivna očekivanja od korišćenja supstanci

ZAŠTITNI FAKTORI

          pozitivno razmišljanje o zdravom stilu života
          bavljenje sportom
          kvalitetno ispunjenje slobodnog vremena (npr. hobi)
          netolerantnost prema neprihvatljivom ponašanju
          poznavanje posledica koje nastaju uzimanjem supstanci
          religijska uverenja

2. PORODIČNI

Bliske veze u porodici i dobra komunikacija su zaštitni faktori za razne izazove, uključujući i korišćenje PAS. Članovi funkcionalne porodice su pod mnogo manjim rizikom za zloupotrebu PAS od članova iz disfunkcionalne porodice.

FAKTORI RIZIKA

          Roditelji koji koriste PAS
          Dostupnost PAS u kući (npr. alkohol)
          Nasilje u porodici
          Nedostatak poverenja
          Preambiciozni roditelji
          Slaba komunikacija

ZAŠTITNI FAKTORI

          Roditelji vode i propagiraju zdrav stil života
          Roditelji razgovaraju sa svojom decom i daju im potpunu podršku
          Pozitivni emocionalni odnosi

3. VRŠNJAČKA GRUPA

Mladi ljudi imaju potrebu da uspostavljaju socijalne kontakte (npr. grupa vršnjaka), gde često preuzimaju obrasce ponašanja te grupe koji mogu imati pozitivne ili negativne posledice.

FAKTORI RIZIKA

          Prijatelji ili grupa vršnjaka sa problematičnim ponašanjem (želja za dokazivanjem pred vršnjacima)
          Uticaj vršnjaka veći nego uticaj roditelja
          Želja za dopadanjem osobama suprotnog pola 

ZAŠTITNI FAKTORI

          Neodobravanje od strane vršnjačke grupe problematičnog ponašanja
          Dobro funkcionalno društvo sa zdravim stilom života protiv rizičnog ponašanja
          Kolektivni sportovi

4. ŠKOLA

Uticaj škole i uključivanje u edukaciju važno su sredstvo u prevenciji od zloupotrebe PAS kod mladih ljudi.

FAKTORI RIZIKA

          Slaba sigurnost u školi
          Zlostavljanje od strane drugih učenika
          Nedostatak preventivnih programa

ZAŠTITNI FAKTORI

          Velika sigurnost u školi
      Aktivno uključivanje učenika u razne edukativne programe (edukacija o štetnom delovanju PAS)
          Uključivanje roditelja u školske aktivnost (npr. edukacija o štetnom delovanju PAS)

5. ZAJEDNICA

Dostupnost supstanci u okruženju (lak pristup legalnim i ilegalnim supstancama) je  važan faktor koji utiče na povećan rizik od zloupotrebe.

FAKTORI RIZIKA

          Laka dostupnost duvana i alkohola
          Siromaštvo i slaba sigurnost u zajednici
          Pristup ilegalnim supstancama

ZAŠTITNI FAKTORI

          Socijalna kontrola u zajednici
          Organizacija raznih aktivnosti za mlade ljude (sport, kreativne aktivnosti itd)
          Preventivni programi u zajednici
Категорије: AlkoholizamNarkomanija